Geen objecten gevonden

Disclaimer

1) Akkoordverklaring 

Het openen en doorbladeren ("browsen") van de website van Oost Flevoland Woondiensten gevestigd te Dronten (verder te noemen: OFW) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat je akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden. 

2) Doel van de website 

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (de "Content") die zich op de website van OFW bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen jou en OFW. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van jouw onafhankelijk onderzoek. 

3) Links naar websites van derden 

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat OFW de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van OFW, aangezien OFW geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de OFW niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. 

4) Intellectueel eigendom 

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de OFW. De Content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van OFW of derden. 

Je mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van OFW zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de OFW is verboden. 

5) Garantie en aansprakelijkheid 

De Content op de website van OFW wordt verstrekt en is zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel OFW redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van OFW te verstrekken, garandeert OFW niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor jouw specifieke gebruik of up-to-date is, en OFW behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. OFW geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. 

De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met OFW op jou van toepassing zijnde garantie. 

OFW is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site. 

6) Gegevensbescherming 

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals jouw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Dergelijke informatie mag door OFW worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. 

7) Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden 

OFW behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruikmaakt van deze site ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoor je de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen. 

Copyright © 2017 — Oost Flevoland Woondiensten

Deel deze pagina