Door drukte duurt het mogelijk wat langer voordat je antwoord van ons krijgt. Excuses voor het ongemak. 

Flevoland op zoek naar wensen voor wonen met zorg

Publicatiedatum: 24-06-2022

Provincie Flevoland doet in samenwerking met gemeenten een onderzoek naar woonwensen met zorg. Inwoners van de gemeente Dronten hebben hier vorige week steekproefsgewijs een vragenlijst voor ontvangen. We roepen iedereen op die deze vragenlijst heeft ontvangen, mee te doen. Zo krijgen we een goed beeld hoe wonen met zorg er in de toekomst uit moet zien. 

Woningen, buurten en zorg in de toekomst

Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. Daar hoort ook een modern aanbod in levensloopbestendig wonen, welzijn en zorg bij. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog, ook onder ouderen en mensen met een zorgvraag. Met het onderzoek Verkenning Wonen met Zorg in Flevoland 2020-2040 kreeg de provincie Flevoland in 2021 een beeld van de vraag, het aanbod en het tekort van woonzorg-woningen in Flevoland. Nu de aantallen bekend zijn, start er een aanvullend onderzoek naar de woonwensen van inwoners om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de woningen, buurten en zorg er in de toekomst uit moeten zien.

Onderzoek

Companen voert het onderzoek uit in opdracht van provincie Flevoland. De onderzoeksopzet is zowel met de Flevolandse gemeenten als met een klankbordgroep besproken en aangescherpt. In de week van 23 mei 2022 start de eerste enquête. De uitkomsten van het verdiepende onderzoek verwacht Companen eind 2022 te delen met de betrokken partijen. Het onderzoek is een van de activiteiten uit de Flevolandse woonagenda. De provincie betrekt de onderzoekresultaten bij het programma Flevoland bouwt voor Nederland (100.000 woningen) en stelt deze ter beschikking aan onder meer de gemeenten, de corporaties, het Zorgkantoor, aanbieders wonen en zorg en de Taskforce Wonen.

Opzet onderzoek

Het onderzoek onder de inwoners van de Flevolandse gemeenten loopt, waar mogelijk, via de lokale burgerpanels. Door middel van een vragenlijst brengen zij de woonwensen in beeld. Via interviews met (toekomstige senioren) en (begeleiders van) zorgbehoevenden gaat Companen dieper in op deze woonwensen. Daarna volgt een analyse van de woonstijlen en van de geschiktheid van het woningaanbod voor wonen met zorg. De eerste uitkomsten bespreekt Companen in meerdere werksessies met de provincie, gemeenten, een klankbordgroep en overige betrokken organisaties, om eind 2022 het definitieve onderzoeksrapport op te kunnen leveren.

Waardevolle bijdrage aan het onderzoek vanuit de klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit wonen en zorg die lokaal of regionaal actief zijn in Flevoland. Denk hierbij aan onder meer de woningcorporaties, makelaardij als ook de zorgaanbieders Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade en Kwintes. Het zorgkantoor, de Flevolandse patiëntenfederatie en de Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad denken eveneens mee. In de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep gaven de organisaties hun waardevolle reacties op de onderzoeksopzet en de vragenlijsten. Een aantal uitspraken:

  • “Kijk niet alleen naar de woning maar ook naar elementen in de buurt. Voorzieningen en de aanwezigheid van een sociaal netwerk zijn belangrijk!”
  • “Het lijkt erop dat wat nu gebouwd wordt, vooral gericht is op starters en doorstromers en minder op 55+ers en zorgbehoevenden.”

Meer informatie over het onderzoek en de Flevolandse Woonagenda lees je hier

Deel deze pagina